Menu
Your Cart

Send Back Form

Formulier voor herroeping

 
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
 

—    Aan:
De Aviation Pilotstore
Pinksterbloem 66
9761 LT  Eelde 
 
—    Ik/Wij:
 

—    deel/delen u hierbij mede dat ik/wij:
 
—    onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst:

—    herroep/herroepen:
 
—    Besteld op:
 
 —    Ontvangen op:
 
—    Naam/Namen consument(en):
 

—    Adres consument(en):
 
—    Handtekening van consument(en):
 
—    Datum:
 

 *Dit formulier volledig ingevuld  terugsturen naar bovenstaand adres.

 

We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing on this website you agree to the use of cookies.
Click here for more information about cookies from click here for our privacy policy.